સભ્ય/હોદ્દેદાર બનવા માટેનું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ

Step 1/12

નોંધ: મેમ્બરશીપ ફોર્મ ભરતા પેહલા ઉપર દર્શાવેલ નિયમોના બટન પર ક્લિક કરીને વિગતવાર વાંચી લેવું, સમજી લેવું અને પછી જ ફોર્મ ભરવું.

તમે અરજી કરવા માંગો છો તે સભ્યપદ પસંદ કરો*
તમે ગત ટર્મ માં યુથ વિંગમાં હોદ્દેદાર તરીકે જવાબદારી નિભાવેલી છે?*
Step 2/12
શું તમે યુવા સંગઠન માં હોદ્દેદાર તરીકે જવાબદારી નિભાવવા માંગો છો?*
તમે યુવા સંગઠન માં કઈ કક્ષા એ જવાબદારી નિભાવવા માંગો છો?*


તમે નીચે પૈકી કઈ જવાબદારી નિભાવવા માંગો છો?*
શું તમે VGS સંગઠન માં હોદ્દેદાર તરીકે જવાબદારી નિભાવવા માંગો છો?*
તમે નીચે પૈકી કઈ જવાબદારી નિભાવવા માંગો છો?*
Step 3/12
તમારો મોબાઇલ નંબર લખો *
    Change
OTP લખો *
Enter a Valid OTP
Step 4/12
ફોટો / Photo (અહીં અપડેટ કરેલ ફોટો તમારા આઈ-કાર્ડમાં આવશે.)*
તમારુ નામ (First Name) *
પિતાનુ નામ(Middle Name) *
તમારી અટક (Last Name) *
જન્મ તારીખ / Date Of Birth *
જાતિ (Gender)*
વોટ્સએપ નંબર / WhatsApp Number *
બીજો મોબાઈલ નંબર / Alternate Mobile Number
ઈમેઈલ આઈ.ડી / Email ID *

એડ્રેસ / Address - Location
રાજ્ય - State*
શહેર / જિલ્લો - City / District*
વિભાગ (વિધાનસભા) નું નામ / Assembly name*
રહેઠાણ નો નંબર - Residence number *
રહેઠાણ નું નામ - Residence name *
નજીક નું સ્થળ - Nearby place *
વિસ્તાર/વોર્ડ/ગામનું નામ *
પિન કોડ - Pin code *

તમારું બ્લડ ગ્રુપ / Your Blood Group
બ્લડ ગૃપ - Blood Group*
તમે વર્ષ માં ૧ વાર સંસ્થા સૂચન કરે ત્યારે તમારા થી ૧૫-૨૦ કિલોમીટર વિસ્તાર માં રક્તદાન સેવા આપી શકો? (વર્ષ માં એક વાર રક્તદાતા તરીકે સેવા આપનાર નું સંસ્થાના કોઇ પણ કાર્યક્રમમાં સન્માન કરવામાં આવશે.), તેમજ જો તમે રક્તદાતા તરીકે સેવાઓ આપો જો તો તમારે જરૂર પડે ત્યારે વર્ષમાં એકવાર સંસ્થા તમને મહત્વ આપશે*
Step 5/12
તમારી શૈક્ષણિક ડિગ્રી જણાવો*
તમારા અભ્યાસનું ક્ષેત્ર જણાવો (Example - B.E, LLB) *
તમારી છેલ્લી શાળા/કોલેજ/પ્રાઈવેટ યુનિવર્સિટીનું નામ જણાવો *
Step 6/12
તમારું પ્રોફેશન સિલેક્ટ કરો*
તમારા પ્રોફેશન નો વિભાગ સિલેક્ટ કરો*
તમારા પ્રોફેશન નો પેટા વિભાગ સિલેક્ટ કરો*
તમારા પ્રોફેશન વિશે 250 અક્ષરમાં જણાવો*

મારા શિક્ષણ/પ્રોફેશન/સેવા ક્ષેત્ર ના માધ્યમથી સંસ્થાના સભ્યોને મદદની બાંહેધરી *

(સંસ્થા તમને ઉદ્દેશીને લેટર ના મધ્યમથી ભલામણ કરે તેવા કિસ્સામાં, તમારા શિક્ષણ/પ્રોફેશન/સેવા ક્ષેત્ર ના માધ્યમથી સંસ્થાના અન્ય હોદ્દેદારોને કઈ રીતે મદદરૂપ બનશો તેની બાંહેધરી આપવી)

Step 7/12
શું તમે ગુજરાતી વિસામો ની સેવા આપી શકો તેમ છો?*
તમે કયા માધ્યમથી થી ગુજરાતી વિસામો ની સેવા આપી શકશો?*
એક સાથે કેટલા ગુજરાતીઓ ને રેહવાની વ્યવસ્થા છે?*

ગુજરાતી વિસામાનું એડ્રેસ:

દેશ (Country)*
રાજ્ય (State)*
શહેર / જિલ્લો - City / District*
વિભાગ (વિધાનસભા) નું નામ / Assembly name*
સરનામું (Address) *
સીમાચિહ્ન (Landmark)*
પીન કોડ (Pin Code) *
Step 8/12
તમારી સ્પેશિયાલિટી જાણવો: તમે સંસ્થા ને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકશો?*
Step 9/12

કોઇ રાજકીય પાર્ટી સાથે જોડાયેલ હોવ તો:

શું તમે કોઇ રાજકીય પાર્ટી સાથે જોડાયેલ છો?*
તમારી રાજકીય પાર્ટી સિલેક્ટ કરો*
રાજકીય પાટી નું નામ *
તમારો હોદ્દો/જવાબદારી *
Step 10/12
રાજકીય પાર્ટી સિવાય અન્ય કોઇ સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ છો?*
નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

નામ / Organization name *
જવાબદારી / Designation *

Step 11/12
રેફરન્સ આપનાર વ્યક્તિ/હોદ્દેદાર નું નામ *
રેફરન્સ આપનાર વ્યક્તિ/હોદ્દેદાર નો મોબાઈલ નંબર *
Step 12/12
શું તમે પરણિત છો?*

તમારા જીવનસાથી ની વિગત આપો


જીવનસાથી નું નામ *
જન્મ તારીખ *
શૈક્ષણિક ડિગ્રી જણાવો*
તમારું રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ભરાય ગયેલ છે!

ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશનના માધ્યમથી હોદ્દેદાર/સભ્યપદ મેળવવા માટે તમે કરેલ અરજી સ્વીકારવા બાબતે તેમજ ફીસ ચૂકવવા બાબતેની માહિતી તમને મેઈલ દ્વારા આપવામાં આવશે!